Ариана търси компанията пред блока и раздава 100 ваучера по 1000 лв

Ариана търси компанията пред блока и раздава 100 ваучера по 1000 лв

Съберете 25 промо етикета от Ариана 1л и 2л, за да участвате в томболата за един от 100 ваучера X 1000лв.
Изпратете ги на адрес: София 1000, ПК 733
3 Всяка регистрацияна 25 ПРОМО етикета ви носи подарък – стек с кенове Ариана!

„Промоционални опаковки, участващи в промоцията” са бутилки бира Ариана от 1л и 2л с етикети със специален промоционален дизайн.

НАГРАДИ

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в промоцията, са:
– общо 100 ваучера по 1000 лв.; ваучерите от 1000 лв. ще бъдат предоставяни под формата на 2 банкови карти, захранени със сумата от 500 лв.; банковите карти могат да бъдат използвани само във верига магазини „Практикер“
– талон за стек с кенове Ариана 0,5л (6 бр. в стек);
общо 10 награди безплатна бира в продължение на шест месеца – 25 стека нa месец с кенове Ариана 0,5л (6 бр. в стек);

За наградите може да се участва по следния начин:
– общо 100 ваучери по 1000 лв. – участието е обвързано с покупка; участват всички участници, които са изпълнили условиетою.
– стек с кенове Ариана 0,5л (6бр. Х 0,5л кена) – участието е обвързано с покупка; участват всички участници, които са изпълнили условието.
– общо 10 награди безплатна бира всеки месец в продължение на шест месеца – участието не е обвързано с покупка; след конкурс ще бъдат определени 10 участника измежду спечелите ваучери на стойност 1000 лв., които ще спечелят тази награда.

Участието в промоцията е групово. В промоцията могат да участват групи от минимум 4 човека. Няма ограничения за максималния брой участници в групата. Групата трябва да излъчи свой представител, от чието име да изпраща необходимия за участие писма, да води кореспонденция с Организатора (в случаите, в които това се налага), както и да получи наградите за сметка на групата;

Участникът (групата) в промоцията трябва да събере 25 долни промоционални етикета от участващите опаковки и да ги изпрати с препоръчано писмо на адрес София 1000, ПК 733, за промоцията на Ариана. Всяко изпратено писмо, което отговаря на изискванията се счита за една регистрация. Регистрацията дава възможност за участие в томбола за спечелване на един от общо 100 ваучера на стойност 1000 лв. регистрацията осигурява спечелването на стек с кенове Ариана 0,5л (6 бр. в стека). Няма ограничение по отношение на броя регистрации, отговарящи на изискванията, които една група може да направи;

За да бъде счетена една регистрацията за валидна, писмото трябва да съдържа:
25 промоционални етикета (долни) от опаковките на Ариана 1л или Ариана 2л с ненарушена цялост; и списък с имената и датата на раждане на участниците в групата (мин 4 човека); датата на раждане е необходима за удостоверяването на възрастта на участниците; ако в групата има участници под 18 год. възраст към дата на изпращане на писмото, регистрацията се счита за невалидна; и ясно маркиран представител от групата, до който да бъде адресиран талона за наградата стек с кенове Ариана, както и ваучера на стойност 1000 лв. при евентуалното им спечелване; и телефонен номер на представителя на групата;

Ваучерите на стойност 1000 лв. са предназначени за закупуване на строителни материали от верига магазини „Практикер“, които да бъдат използвани за облагородяване на междублокови пространства; за удостоверяване на облагородяването участниците ще изпращат снимки на съответното място – преди облагородяването и след облагородяването. Закупуването на строителни материали с получения ваучер, както и облагородяването на междублоковото пространство трябва да бъде извършено най-късно до един месец след края на промоцията (до 30.09.2015). След този срок ваучерите под формата на банкови карти ще загубят своята валидност;

В срок до 01.10.2015 г., участниците трябва да изпратят снимките на facebook страницата на марката Ариана www.facebook.com/www.ariana.bg. Снимките трябва да бъдат изпращани като лично съобщение или да бъдат публикувани в дневника на facebook страницата на Ariana. FB потребителя, който публикува или изпраща снимките, трябва ясно да маркира къде са направените снимки – населено място и адрес. На базата на изпратените снимки жури ще избeре общо 10 проекта измежду всички облагородени междублокови пространства, които ще получат допълнителна награда – безплатна бира в продължение на шест месеца.

Промоционални етикети, изпратени след края на промоцията няма да бъдат регистрирани и няма да участват в разпределението на наградите; при определяне валидността на изпратените етикети ще важи датата на пощенското клеймо.

След края на промоцията е възможно в търговската мрежа да се предлагат до изчерпване на количествата промоционални опаковки със специални етикети. Те няма да предоставят възможност за спечелване на награда.

Забранени са действия от страна на участници в Промоцията, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на промоцията си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

Ваучерите на стойност 1000 лв. за закупуване на строителни материали ще бъдат изпращани по куриер лично до представителя на групата, която го е спечелила; ваучерът ще бъде изпратен на адреса, от който е получена регистрация, с която е спечелен.

Всеки участник, който бъде успешно регистриран за участие в промоцията, ще получи талон за безплатен стек с кенове Ариана 0,5л (6 бр. в стека); талоните ще бъдат изпращани на адреса, от който е подадено писмото с регистрацията с адресат – представителя на участника; талоните ще бъдат изпращани в срок до 15 работни дни от получаването на писмото с регистрацията; талоните ще могат да бъдат разменяни за наградата в определени търговски обекти, активирани с Промоцията и обозначени със специален стикер („Награден център“) след предоставяне на съответния талон; пълен списък с наградните центрове е публикуван на www.ariana.bg

Всеки участник, на когото представител на Награден център, обозначен със стикер, откаже предаването на награда въпреки надлежно представения талон, следва да уведоми за това Организатора на промоцията чрез обаждане на потребителската линия на „Загорка“ АД (тел: 0800 11 330; на цената на един градски разговор). Участникът трябва да предостави конкретна информация – дата, адрес на наградния център, допълнителна информация, както и координати за контакт.

Организаторът или Наградният център няма да предоставят награди срещу талони, предявени след крайния срок за предявяване на награди, независимо от възможни остатъчни количества промоционален продукт в търговската мрежа. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни. Организаторът на промоцията не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след крайния срок.

Играта изтича на 31.08.2015 г.:

Дни
0
-83
-9
Часа
0
-3
Минути
-3
0
Секунди
-5
-3

Tags: , , , , ,

Остави коментар